O mnie

Wywodzę się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach lekarskich (więcej w zakładce „Historia”). W związku z powyższym już od wczesnego dzieciństwa marzyłem by zostać lekarzem. W 1998 roku, zaraz po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, rozpocząłem studia w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim w Zabrzu.

Już w czasach studenckich interesowałem się historią medycyny ponieważ poszukiwałem wzorów lekarzy o wysokiej etyce zawodowej, godnych naśladowania. Pasja ta zaowocowała powstaniem pracy o polskim twórcy szkoły rodzenia Prof. dr hab. n. med. Włodzimierzu Fijałkowskim.

Po ukończeniu  stażu podyplomowego w marcu 2006r. rozpocząłem kształcenie specjalizacyjne w ramach wolontariatu w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa SUM w Tychach.

Od roku 2007 kontynuowałem kształcenie specjalizacyjne w Tychach, na zasadzie oddelegowania z Oddziału Ginekologii ZOZ MSW w Katowicach.

Interesują mnie przede wszystkim nowoczesne techniki w położnictwie i ginekologii, niepłodność oraz endokrynologia ginekologiczna i w tych dziedzinach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłem m.in. kurs podstawowy, a następnie dla zaawansowanych, organizowane przez Mazurską Szkołę USG. Uczestniczyłem w licznych kursach USG, organizowanych przez Sekcję Ultrasonograficzną Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, m.in. w Poznaniu, w Łodzi, w Toruniu, w Piszu i w Warszawie, uzyskując ostatecznie w 2010r. Certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG nr 128/10 oraz w 2013r. nr  112/2013. Wartym podkreślenia jest fakt, że wg Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) w/w Certyfikat jest jedynym uprawniającym do wykonywania badań USG położniczo-ginekologicznych na terenie Polski (Sekcja Ultrasonografii PTG). Posiadam również Międzynarodowy Certyfikat The Fetal Medicine Foundation, uprawniający do wykonywania badań prenatalnych w 11-13 tygodniu ciąży.  FMF ID: 130912 (The Fetal Medicine Foundation).

W 2007 roku rozpocząłem Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie studiów doktoranckich napisałem dwie publikacje naukowe:

„Ocena sposobu rozwiązania ciąży i zakończenia porodu oraz częstości występowania dystocji barkowej u płodów o masie ponad 4000g w materiale własnym Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach SAM w roku 2006” Gin. Pol., 2007, supl. XI Symp. Sekcji Psychosom. PTG „Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka”, 33-36.

„Rzadkie przypadki ciąż bliźniaczych”. Ginekologia i Położnictwo. Medical Project. 1 (15) 2010. 11-22.

Zafascynowany nowoczesnymi technikami w położnictwie rozpocząłem badania za pomocą pierwszego na Świecie Holtera KTG:  (Monika AN24). 18.02.2010r. na podstawie w/w badań wszcząłem przewód doktorski pt. „Porównanie oceny kardiotokograficznej NST i elektrokardiograficznej czynności serca płodu metodą Holtera u ciężarnych po 40 tygodniu ciąży”. Rozprawę doktorską obroniłem 12.04.2013r. i uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Rok później, 10.04.2014r., po zdaniu egzaminów, uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.